محاسبه ی حجم یک مخلوط گازی با استفاده از معادله واندروالس در متلب

محاسبه ی حجم یک مخلوط گازی با استفاده از معادله واندروالس در متلب

محاسبه ی حجم یک مخلوط گازی با استفاده از معادله واندروالس در متلب

در این گزارش آموزشی ابتدا معادله حالت Vandr Waals معرفی شده است. در ادامه مرحله به مرحله کد متلب مربوط به محاسبه ی حجم گاز با استفاده از معادله حالت Vandr Waals تشریح شده است. در نهایت هم نحوه ی خواندن ضرایب بحرانیت گاز از نرم افزار Aspen Hysys نسخه ی 2006.5 به همراه عکس، توضیح داده شده است.
نوع فایل: PDF & MatLab

تعداد صفحات فایل: 6 صفحه


خرید آنلاین